Vesti » Dnevnik 13.10.2017

„Selfi“: Na ivi­ci smr­ti zbog atrak­tiv­ne fo­to­gra­fi­je

U sve­tu na hi­lja­de lju­di go­di­šnje stra­da pri­li­kom po­ku­ša­ja da na­pra­vi što atrak­tiv­ni­ju sel­fi-fo­to­gra­fi­ju. Či­ni se da su lju­di sprem­ni na sve da bi na­pra­vi­li ori­gi­nal­nu fo­to­gra­fi­ju. Zbog to­ga su svo­je­vre­me­no u Ru­si­ji uve­de­na stro­ga pra­vi­la i za­bra­ne pri­li­kom fo­to­gra­fi­sa­nja.

Dnevnik petak, 13. oktobar 2017.  |  Dnevnik.rs
Ru­ski zva­nič­ni­ci su čak ne­dav­no po­kre­nu­li re­klam­nu kam­pa­nju či­ji je cilj da upo­zo­ri na fak­to­re ri­zi­ka ko­je sa so­bom no­se sel­fi­ji. Taj, sa­mo na­iz­gled ap­sur­dan po­tez, uzro­ko­van je ti­me što je broj po­vre­da i smrt­nih slu­ča­je­va ko­ji su po­sle­di­ca ta­kvog fo­to­gra­fi­sa­nja u po­ra­stu, a je­dan ti­nejyer u Ru­si­ji je na­stra­dao po­ku­ša­va­ju­ći da sni­mi sel­fi na že­le­znič­kom mo­stu. Po­vre­de...
Kliknite ovde da biste pročitali vest u celini na sajtu dnevnik.rs »

Uvek ažurne informacije, zapratite naš Twitter nalog  

©2017 Netmark d.o.o.