Тема "Дневника": Хра­ни­тељ­ство за ста­ри­је тек у по­во­ју

Дневник 11.10.2017  |  Дневник.рс

Бри­гу о ста­ри­ма у Ср­би­ји, ка­да је то по­треб­но, пр­вен­стве­но пре­у­зи­ма по­ро­ди­ца, а ка­да то ни­је мо­гу­ће, ста­ри се збри­ња­ва­ју кроз си­стем за­кон­ских ре­ше­ња, пре­ко ин­тин­ту­ци­о­нал­них и ва­ни­сти­ту­ци­о­нал­них об­ли­ка за­шти­те. Ме­ђу­тим, по­сто­је ве­ли­ке раз­ли­ке у раз­ви­је­но­сти ових услу­га из­ме­ђу ло­кал­них за­јед­ни­ца, те су од­ра­слим осо­ба­ма с ин­ва­ли­ди­те­том и ста­ри­ма по­не­кад до­ступ­не је­ди­но услу­ге ко­је се пру­жа­ју на ре­пу­блич­ком ни­воу.

Пре­ма по­да­ци­ма ко­ји­ма рас­по­ла­же Цен­тар за по­ро­дич­ни сме­штај и усво­је­ње Но­ви Сад, на те­ри­то­ри­ји Ју­жно­бач­ког, Срем­ског и Сред­њо­ба­нат­ског управ­ног окру­га, у 65 по­ро­ди­ца ко­је се ба­ве хра­ни­тељ­ством за од­ра­сла и ста­ри­ја ли­ца, сме­ште­но је 77 ко­ри­сни­ка. Као и ка­да су у пи­та­њу де­ца, Цен­тар за по­ро­дич­ни сме­штај и усво­је­ње Но­ви Сад, ра­ди на раз­ви­ја­њу ове услу­ге. Не­дав­но је у Но­вом

Кључне речи

Коментари

Повезане вести »

Култура, најновије вести »