Orban: Iz Klintona progovara Soros

Politika 20.05.2016  |  Biljana Mitrinović

Bivši američki predsednik je izjavio rekao da Budimpešta i Varšava žele „diktaturu poput Putinove”, a Orban mu odgovorio da su „usta njegova, a glas Sorosov”

Pri­med­ba biv­šeg ame­rič­kog pred­sed­ni­ka Bi­la Klin­to­na, ko­ju je pr­o­šle ne­de­lje iz­neo u pred­sed­nič­koj kam­pa­nji svo­je su­pru­ge Hi­la­ri, da je u Polj­skoj i Ma­đar­skoj de­mo­kra­ti­ja po­sta­la „pre­vi­še pr­o­ble­ma­tič­na”, iza­zi­va sve že­šće od­go­vo­re i bunt li­de­ra ovih dve­ju dr­ža­va. Ta­ko je su­kob ko­ji Bu­dim­pe­šta i Var­ša­va već du­že vre­me ima­ju sa Bri­se­lom do­bio no­vi pod­sti­caj ne­pri­me­re­nim

Ključne reči

Komentari

Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »