Arhiva » Vesti » Dnevnik 25.04.2017

Dodeljena priznanja “zeleni” i “crni” list

SREMSKI KARLOVCI: Ra­dio Be­o­grad 2 i Po­kret go­ra­na Voj­vo­di­ne su u Sve­ča­noj sa­li Kar­lo­vač­ke gim­na­zi­je do­de­li­li de­set pri­zna­nja „Ze­le­ni list”, kao i tri spe­ci­jal­na, naj­ve­ćim za­štit­ni­ci­ma ži­vot­ne sre­di­ne i jed­no „pri­zna­nje” „Cr­ni list” naj­ve­ćem za­ga­đi­va­ču.

Dnevnik utorak, 25. april 2017.  |  Dnevnik.rs

Pri­zna­nja in­sti­tu­ci­ja­ma i po­je­din­ci­ma za eko­lo­ške ak­tiv­no­sti u pret­hod­noj go­di­ni do­de­lje­na su 34. put, a reč je o naj­sta­ri­joj na­ci­o­nal­noj eko­lo­škoj ak­ci­ji „Tra­ži­mo za­ga­đi­va­ča go­di­ne i za­štit­ni­ka ži­vot­ne sre­di­ne”, u or­ga­ni­za­ci­ji Eko­lo­škog ma­ga­zi­na „Če­ka­ju­ći ve­tar”.

“Srem­ski Kar­lov­ci su grad ko­ji pred­sta­vlja sim­bol traj­ne vred­no­sti, ne sa­mo bri­ge za ži­vot­nu sre­di­nu već i za kul­tu­ru uop­šte, pa ta­ko i za eko­lo­šku kul­tu­ru”, is­ta­kao je glav­ni i od­go­vor­ni ured­nik Dru­gog pro­gra­ma Ra­dio Be­o­gra­da Ra­do­man Ka­nje­vac. “Bor­ba za ži­vot­nu sre­di­nu je po­sao ko­ji du­go tra­je, gde se re­zul­ta­ti ne vi­de od­mah, po­ma­ci su ma­li, ali epo­hal­ni. Osim bez­broj stva­ri ko­je nas raz­dva­ja­ju, po­sto­ji jed­na ko­ja nas spa­ja – bri­ga za ovu pla­ne­tu, ko­ju de­li­mo svi ko­li­ko nas ima.”

„Ze­le­ni list” za po­di­za­nje eko­lo­ške sve­sti, ak­ci­je či­šće­nja i oču­va­nja ži­vot­ne sre­di­ne, bilj­nog i ži­vo­tinj­skog sve­ta do­bi­li su: Vje­ko­slav Jok­si­mo­vić Ve­ka iz Pri­je­po­lja, Deč­ja te­le­vi­zij­ska se­ri­ja „Upri­ro­di se”, Iz­vi­đač­ki od­red „Za­vi­čaj” iz Vra­nja, Kan­ce­la­ri­ja za ener­get­ski me­nayment Vr­bas, Nje­na ek­se­len­ci­ja am­ba­sa­dor­ka Fran­cu­ske Kri­sti­na Mo­ro, dr Lji­lja­na Đu­ro­vić, Mi­čel Roh­man, dr Sa­ša Ma­rin­ko­vić, udru­že­nja „Gea” iz Pi­ro­ta i „Zoo-pla­net” iz Ni­ša. Spe­ci­jal­no pri­zna­nje „Ze­le­ni list” do­bi­li su Po­ro­di­ca Bi­strih po­to­ka i Mla­di is­tra­ži­va­či Sr­bi­je za 40 go­di­na po­sto­ja­nja i Po­kra­jin­ski za­vod za za­šti­tu pri­ro­de za po­la ve­ka de­la­nja. „Cr­ni list” za ne­pro­pi­sno od­la­ga­nje opa­snog ot­pa­da pri­pao je kom­pa­ni­ji „Eko 21” iz Do­bri­ce.

“Na pod­ruč­ju Voj­vo­di­ne 1979. go­di­ne ima­li smo oko 5,8 od­sto po­šu­mlje­no­sti, a ni da­nas ni­smo mno­go od­ma­kli”, osvr­nuo se pred­sed­nik Po­kre­ta go­ra­na Voj­vo­di­ne Alek­sa Jef­tić. “Ra­di­li smo, ali ne do­volj­no. Po­zvao bih vas da u na­red­nom pe­ri­o­du an­ga­žo­va­ni­je uče­stvu­je­mo i vi­še de­lu­je­mo na do­no­si­o­ce od­lu­ka da u na­red­nom pe­ri­o­du Voj­vo­di­na i Sr­bi­ja bu­du još bo­ga­ti­je si­ro­vi­na­ma.

Ak­ci­ju je po­dr­ža­la i šved­ska me­đu­na­rod­na agen­ci­ja za raz­voj i sa­rad­nju (SIDA) kroz pro­gram „CSOnnect”, ko­ji re­a­li­zu­je Re­gi­o­nal­ni cen­tar za ži­vot­nu sre­di­nu (REC).”

B. Pav­ko­vić


Objavljeno na sajtu dnevnik.rs »


Uvek ažurne informacije, zapratite naš Twitter nalog  

Ključne reči

Srem

©2018 Netmark d.o.o.