Arhiva » Vesti » Politika 14.11.2017

Uslovne kazne za četvoricu optuženih za paljenje američke ambasade, trojica oslobođena

Politika utorak, 14. novembar 2017.  |  Miroslava Derikonjić

Milan Tomas, jedan od sedmorice optuženih za paljenje američke ambasade u Beogradu 2008. godine osuđen je na uslovnu kaznu od pet meseci zatvora, dok su Dejan Vučković, Dragan Marinkov i Marko Navitović dobili kaznu od šest meseci zatvora uslovno na dve godine. Optužbi da su učestvovali u paljenju američke ambasade oslobođeni su Đorđe Tomin, Nikola Kosanović i Filip Backović usled nedostatka dokaza.

Ambasada SAD: Teško shvatljivo da niko nije osuđen

Američka ambasada u Beogradu izrazila je danas čuđenje što u sudskom procesu za paljenje ambasade SAD u Beogradu, 2008. godine, niko od optuženih nije osuđen na zatvorsku kaznu, saopštivši da podržava vladavinu prava i traži da pravda bude zadovoljena u ovom slučaju.

"Teško je shvatiti da je bilo potrebno devet godina da bi se stiglo do presude u slučaju koji je povezan sa imovinskom štetom od skoro pola miliona dolara i sa smrću jedne osobe, a da je konačni ishod da nijedan od sedmoro optuženih, od kojih je četvoro u prisustvu pravnih zastupnika priznalo da su učestvovali u ozbiljnom prekršaju, nije osuđen na zatvorsku kaznu”, navodi se u saopštenju povodom današnje presude Višeg suda u Beogradu.

U saopštenju se dodaje da je „prema međunarodnom pravu, zemlja domaćin odgovorna da štiti strana diplomatska predstavništva” a da se „srpska policija povukla sa svojih uobičajenih punktova u blizini Ambasade SAD, samo nekoliko trenutaka pre napada”. (Beta)

Viši sud u Beogradu presudio je danas u ponovljenom suđenju okrivljenima koji su po prvoj presudi bili osuđeni na uslovne kazne od šest do deset meseci. Ta presuda je, podsećamo, ukinuta prošle jeseni odlukom Apelacionog suda u Beogradu.

Suđenje koje je danas završeno presudom, počelo je u junu ove godine, a tokom procesa, svi okri­vlje­ni, kao i na pr­vom su­đe­nju, od­ba­ci­li su na­vo­de tu­ži­la­štva. Pred kraj jed­nog od od­lo­že­nih pre­tre­sa, je­dan od bra­ni­la­ca u po­stup­ku Mi­o­drag Ra­šić, za­mo­lio je sud­sko ve­će da na­ba­vi op­tu­žni­cu ko­ju je Vi­še tu­ži­la­štvo u Be­o­gra­du ne­dav­no po­di­glo pro­tiv po­li­ca­ja­ca za isti do­ga­đaj zbog kog se vo­di i po­stu­pak pro­tiv sed­mo­ri­ce okri­vlje­nih.

Upra­vo op­tu­žni­ca ko­ju je advo­kat Ra­šić po­me­nuo iza­zi­va mno­go­broj­ne ko­men­ta­re i niz pi­ta­nja. Iako je Vi­še tu­ži­la­štvo u Be­o­gra­du sa­op­šti­lo da je po­di­glo, a po­tom Vi­šem su­du pro­sle­di­lo op­tu­žni­cu pro­tiv pet po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka zbog pa­lje­nja ame­rič­ke am­ba­sa­de 2008. go­di­ne, ni­je­dan od ovih pra­vo­sud­nih or­ga­na ni­je že­leo da obe­lo­da­ni ime­na okri­vlje­ni.

Pre­ma ne­zva­nič­nim sa­zna­nji­ma, op­tu­žni­ca je po­dig­nu­ta pro­tiv Slo­bo­da­na Vu­ko­li­ća, ko­ji je u vre­me in­ci­den­ta bio na­čel­nik Upra­ve po­li­ci­je Be­o­gra­da, Ste­va­na Bje­li­ća, u to vre­me na­čel­ni­ka be­o­grad­ske po­li­ci­je, Mla­de­na Ku­ri­ba­ka, ta­da­šnjeg na­čel­ni­ka Upra­ve po­li­ci­je MUP-a Sr­bi­je, Zo­ra­na Ra­ško­vi­ća, za­me­ni­ka ru­ko­vo­di­o­ca šta­ba te ve­če­ri, ko­ji je u vre­me in­ci­den­ta bio na­čel­nik Ode­lje­nja za ope­ra­ci­je u ko­man­di Žan­dar­me­ri­je i Bo­ja­na Mar­ko­vi­ća, ko­ji je ta­da bio ko­man­dant od­re­da Žan­dar­me­ri­je u Kra­lje­vu.

Do­ku­men­tom tu­ži­la­štva, po­li­cij­skim sta­re­ši­na­ma na te­ret se sta­vlja te­ško de­lo pro­tiv op­šte si­gur­no­sti i zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja.

Pa­lje­nje am­ba­sa­de SAD u Be­o­gra­du, od­ra­zi­lo se i na od­no­se Sr­bi­je i Ame­ri­ke. Po­sle uki­da­nja pr­vo­ste­pe­ne pre­su­de, am­ba­sa­da SAD je iz­da­la sa­op­šte­nje u ko­jem je na­ve­la da „po­štu­je vla­da­vi­nu pra­va u Sr­bi­ji, ali da ovaj slu­čaj od 2008. go­di­ne ni­je okon­čan i da to op­te­re­ću­je bi­la­te­ral­ne od­no­se iz­me­đu dve ze­mlje”.


Objavljeno na sajtu politika.rs »


Uvek ažurne informacije, zapratite naš Twitter nalog  

Povezane vesti

Ambasada SAD: Teško shvatiti presudu

Slobodna Evropa utorak, 14. novembar 2017.

Viši sud u Beogradu Uslovne kazne za paljenje Ambasade SAD

Večernje novosti utorak, 14. novembar 2017.

Uslovne kazne zbog paljenja ambasade SAD

Danas utorak, 14. novembar 2017.

Uslovne kazne za paljenje američke ambasade

Novi magazin utorak, 14. novembar 2017.

Ključne reči

Američka ambasada

©2018 Netmark d.o.o.