Javni uvid u plan detalne regulacije Alibegovca

Dnevnik pre 26 dana

Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada oglašava rani javni uvid u Konceptualni okvir plana detaljne regulacije dela područja Alibegovca.

Na osnovu člana 45a Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS" br. 72/09, 81/09 - ispr., 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19 – dr. zakon) i mišljenja Komisije za planove broj V-35-208/19 od 18.06.2019. godine, Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada oglašava RANI JAVNI UVID u Konceptualni okvir plana detaljne regulacije dela područja

Ključne reči

Povezane vesti »

Vojvodina, najnovije vesti »