Јавни увид у план простора између Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара

Дневник 30.07.2019

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада оглашава рани јавни увид у Концептуални оквир измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон) и мишљења Комисије за планове број В-35-308/19 од 26.06.2019. године, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада оглашава РАНИ ЈАВНИ УВИД у Концептуални оквир измена и допуна Плана генералне регулације

Кључне речи

Повезане вести »

Војводина, најновије вести »