Službeni Glasnik

Javni poziv za prezentaciju

Dnevnik 02.06.2020
Na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS" broj 72/09, 81/09 - ispr., 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 52/13 - odluka US, 98/13 - odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr. zakon i 9/20)… »

Močvare kod Đerdapa na listi međunarodno značajnih

RTV 01.06.2020
BEOGRAD - Močvara koja obuhvata deo Nacionalnog parka "Đerdap" i značajno područje za ptice "Mala Vrbica" dobili su status međunarodno značajnih lokaliteta, posebno zbog staništa ptica močvarica, odlučila je Vlada Srbije, a objavio Službeni… »

Močvare kod Đerdapa na listi međunarodno značajnih lokaliteta

Dnevnik 01.06.2020
BEOGRAD: Močvara koja obuhvata deo Nacionalnog parka "Đerdap" i značajno područje za ptice "Mala Vrbica" dobili su status međunarodno značajnih lokaliteta, posebno zbog staništa ptica močvarica, odlučila je Vlada Srbije, a objavio Službeni… »

Srbija otvara konzulat na Kritu - na čelu počasni konzul

RTV 01.06.2020
BEOGRAD - Srbija će otvoriti Konzulat u Grčkoj sa sedištem u Iraklionu, na Kritu, na čijem čelu će biti počasni konzul, navodi se u odluci Vlade Srbije koju je objavio Službeni glasnik. Konzularno područje obuhvataće ostrvo Krit, odnosno okruge… »

RANI JAVNI UVID generalne regulacije Almaškog kraja

Dnevnik 27.05.2020
Na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS" br. 72/09, 81/09 - ispr., 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon i 9/20) i… »

RANI JAVNI UVID Dopuna Plana generalne regulacije Sremske Kamenice

Dnevnik 27.05.2020
Na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS" br. 72/09, 81/09 - ispr., 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon i 9/20) i… »

Rani javni uvid regulacije pijace u Futogu

Dnevnik 25.05.2020
Rani javni uvid u Konceptualni okvir plana generalne regulacije pijace u Futogu sa kompatibilnim namenama. Na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS" br. 72/09, 81/09-ispr., 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka… »

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU Urbanističkog projekta kompleksa „IRMOVO“

Dnevnik 21.05.2020
urbanističko-arhitektonske razrade lokacije na katastarskoj parceli broj 3306 K.O. Stepanovićevo u Stepanovićevu. Na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS" broj 72/09, 81/09 - ispr., 64/10 - odluka US, 24/11… »

Predlog liste prvenstva za dodelu socijalnog stana

Dnevnik 15.05.2020
Komisija za dodelu stana utvrdila je predlog liste reda prvenstva za dodelu stana za kategoriju lice bez stana koje je korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć u smislu zakona koji uređuje socijalnu zaštitu – samohrani roditelj deteta sa… »

javni poziv za sufinansiranje udruženja u kulturi

Dnevnik 15.05.2020
Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada, raspisala je javni poziv za sufinansiranje tekućih rashoda i izdataka udruženja u kulturi sa sedištem na teritoriji Grada Novog Sada, koja svojim radom doprinose razvoju. Na osnovu člana 77. Zakona o kulturi… »

Vesti dana »