Arhiva » Vesti » Jugmedia 15.11.2017

PODVORCE than kote o asfalt nakhino ani phuv (VIDEO)

Jugmedia sreda, 15. novembar 2017.  |  Milica Ivanović

Mahala Podvorce i ano vilo ki Leskovca hem jek i taro najpurane mahale kI diz ki Veternica, a olesere bešutne pes dikhena sar najpurane Leskovčanija jer akate ale sar so phenena ko 16.šelberšutnipe.

Iako isolen esavko status, nane šukaripna sa uslovija taro bešipnasere, naj angleder sa o hva ko asvalti kola i sar kraterija. Kola nakhine ani phuv.

“Kad akate nakhena vrda khuvela ko hva kola i pherde sa bršindalo phani I sa nanđariamen” vaćeri i manušni tari akija mahala.

Roma ano Podvorce, ko jek i taro trin dizikane mahale, ćhedime I ko trin ulice, ani Zeke Buljubaše,, Porečka hem Đermanovićeva, ali najbilaćho drom i ki okova angluno maškarutno drom. I Mahala i but ćhedime ko jek than, ćher zalo ćher kote đivdinena sa maškaro 700 čherutne(domaćinstva). O dromija i tesna , pherde ćhavencar, kola šukar našena taro hva, dok sa e phuvjakoro praho našti te ikljoven ko agor.

Ko šukar asfalti akate šukar sungalisalo angleder 15 đi o 20 berš. A o hva nakhađepe samo jekvar ili duj puti, denape godi o purane manuša. Ko asavko stanje o dromija i već beršencar.

“Sagod injam ano geto, Asfaltirinelape celo diz, amen nakhavena, vićinenape sa ko nesave projektija , pa kad ka nakhaven adala projektija?, komentarišini o Rajko Elezović.

Manušencar tari mahala kasa vaćerđam rovljarenape i ki bilaćhi kanalizaciono mreža, sar vaćerena, purani sa azbesna cevija, kola pobuder ikljola o pani ćim dela baro bršim. Ani Leskovca već beršencar ikalenape o purane cevija hem ćhivenape neve, ali đi i romani mahala Podvorce panda na alope.

KANALIZACIONA CEVIJA THOVĐE KI LEN

„Doduše,angleder duj berš akala taro JP Vodovod čistinde i kanalizacija”, vaćeri jek taro romane šerutne kole arakljam ano Dom Kulture Roma, ali delape godi i za okova so inele 1999.berš.

Dikhavne sa baro khandiba tari kanalizacija, o manuša tari Podvorca, andle I phuv ikalđe o cevija I thovdolen ki len ki Vetrnica, a o cevija đi i len legarde ko piće. I mahala ko tikoripe našalđa o bilaćho sungal, ali pale irisalo, adalese so adala cevija , dodano oštetisale kad thođepe , irinđepe ano purano stanje.

Sar ano avera riga ani Leskovca , ano Podvorce isi ćorore i hari po barvale, okola sa tikore ćhera hem okola sa bare ćhera , ko sar arakhljape.Sa o ćhera e Romengere tari Leskovca i andre čista, domaćinska, ali olengre mahale i melale, so dićholape palo otpad ko dromija, iako o komunalna preduzećija redovno ćhedena ki deponija e gunojesiri, pa tari akija mahala barjola bilaćho sungal, posebno kad I baro tatite hem kad dela baro bršin.

Čak I anglo Dom Kulture kote I “targetimo than za ko ćhediba”o stanje i asavko. Ano prostorije taro akava ćher arakljam e romane šerutnen, ali niko olendar na manglja te terđovel anglo amaro objektivi, sar so vaćherde “ te na oljanćeren nekas”, a e predsedniko tari Mesno katanipa Marko Crni Petar Kurtić naštine te arakha. Većerdeamenđe da i ov neakativno i da retko avela ko sastanci.

Roma uvek inolen plo manuš ani diz(loklano samouprava), koordinatore za ko romane pučiba. Adija buti akana ćerela o Dalibor Mihajlović , sar manuš kova vršini samo adija buti.

Ni ov na manglja te terđol angli amari kamera , ali ko telefonsko vaćeribe amencar vaćređa da o problem tari mahala Podvrce ka rešinipe.

“Zahtevija za ko renoviriba o drom Zeke Buljubaše, kotor o drom Porečka hem kotor tari Đermanovićevo dindile ko JP “Urbanizam i izgradnja”, sar hem o zahtev te menjinipe i konalizaciono mreža , za save ka ćerenpe planija, palo soste đana dozvole”vaćerđa o Mihajlović za Jugmedia, ali naštine te precizirini kad ka oven o buća, a thovelape adaleja da i buti kordinatoreskiri lelja sigate.

Ali i ako o roma taro Podvorce nane zadovoljna, but đene na mangle te vaćeren taro uslovija bešipnasere, “Sikliljam”, vaćerena, “kad na inele ađahar”, vazdela po vas jek po purano manuš kova bešela ko bastamako hem dikhela premalo drom.


Objavljeno na sajtu jugmedia.rs »


Uvek ažurne informacije, zapratite naš Twitter nalog  

Ključne reči

Leskovac

©2018 Netmark d.o.o.