Zao duh beskorisnosti

Zao duh beskorisnosti

Politika ponedeljak, 19. jun 2017.
Je­dan do­bio ot­prem­ni­nu! – Či­me se sa­da ba­viš? – Pro­da­jem na­me­štaj. – Ka­ko ide? – Za sa­da sam pro­dao svoj... *** U vre­me tran­zi­ci­je, i u sve­tu i kod nas, lju­di la­ko osta­ju bez po­sla. Ali iako ne po­sto­ji na­uč­no is­tra­ži­va­nje o toj te­mi, go­lim okom se mo­že vi­de­ti da... »

Opančari i tkalje iz Srbije u Podgorici

Politika ponedeljak, 19. jun 2017.
„Vi­di Sr­bi­ju, jer ti je na­do­hvat ru­ke” – pr­vo pred­sta­vlja­nje kam­pa­nje TOS-a u Cr­noj Go­ri
Opan­ča­ri po­no­sni na sla­ga­nje tri vr­ste ko­že, že­ne u no­šnja­ma cen­tral­ne i is­toč­ne Sr­bi­je ve­šte u tka­nju ša­re­nih ći­li­ma i de­voj­ka iz Tr­ši­ća, ko­ja pot­pi­su­je sve ra­do­ve ći­ri­lič­nim kra­sno­pi­smom,... »

O sporovima o prestanku radnog odnosa

Politika ponedeljak, 19. jun 2017.
Po­slo­dav­ci ne­go­du­ju što ih su­do­vi du­go­traj­nim vo­đe­njem rad­nih spo­ro­va „te­ra­ju u ban­krot” do­su­đi­va­njem astro­nom­skih uka­ma­će­nih obe­šte­će­nja za iz­o­sta­lu za­ra­du zbog ne­za­ko­ni­tog pre­stan­ka rad­nog od­no­sa, ko­ja idu i do de­set mi­li­o­na di­na­ra. ( „Su­do­vi... »

Nastavak hajke

Politika ponedeljak, 19. jun 2017.
Po­što sam jav­no upo­zo­rio na ža­lo­sno sta­nje u ko­je je jed­na in­te­re­sna gru­pa do­ve­la Fi­lo­zof­ski fa­kul­tet u Be­o­gra­du, i po­što sam se, za­jed­no sa svo­jim ko­le­ga­ma, us­pro­ti­vio po­ku­ša­ju da nam se odu­zmu zva­nja i pra­vo na rad sa stu­den­ti­ma, ni­sam mo­rao da du­go... »
©2017 Netmark d.o.o.